Skip to main content
By september 9, 2023december 1st, 2023Uncategorized
9 september 2023

Diversiteit begint bij jezelf

Meer dan een ‘nice-to-have’

In de wereld van vandaag is diversiteit meer dan alleen een modewoord; het is een kritieke factor voor het succes van organisaties. Maar wat maakt diversiteit zo krachtig? Het begint met het begrip dat diversiteit niet alleen gaat over het aantrekken van mensen met verschillende achtergronden, kenmerken en ervaringen. Het is veel meer dan dat. Diversiteit is de erkenning van het feit dat elk individu uniek is, met een unieke reeks talenten, perspectieven en bijdragen. Het is de erkenning dat deze uniekheid een waardevolle troef is voor elke organisatie.

Even geen tijd om te lezen? Bekijk hier in ieder geval de samenvattende video van het artikel! Het artikel gaat onder de video verder.

Diversiteit daagt de status quo uit, stimuleert creativiteit en innovatie, en vergroot het aanpassingsvermogen van organisaties in een steeds veranderende wereld. Het is een kracht die organisaties in staat stelt om complexe problemen aan te pakken, nieuwe markten te betreden en een breder bereik van ideeën te omarmen.

Dit artikel is bedoeld als een wegwijzer en een oproep tot actie voor organisaties die niet alleen willen overleven, maar zich willen ontwikkelen. Kom er in dit artikel achter wat de impact van diversiteit is op bedrijfsresultaten en ontdek hoe het herkennen van individuele biases en het ontwikkelen van inclusieve culturen de sleutel zijn tot een succesvolle organisatie van de toekomst.

De Waarde van Diversiteit

Diversiteit op de werkvloer is niet een louter een doel op zich, maar van strategische waarde voor organisaties. De diversiteit waar wij over spreken gaat verder dan zichtbare kenmerken zoals leeftijd, geslacht of etniciteit; het omvat een breed spectrum van achtergronden, ervaringen en perspectieven. De voordelen van diversiteit zijn niet alleen sociaal, maar ook economisch. Statistieken onderstrepen namelijk de zakelijke waarde die het met zich meebrengt.

Onderzoek door McKinsey heeft bijvoorbeeld aangetoond dat organisaties in de top 25% van genderdiversiteit, 25% meer kans hebben op hogere winstgevendheid dan hun concurrenten. Dit is geen toeval, maar het resultaat van een diversiteitseffect op besluitvormingsprocessen en innovatie. Diverse teams brengen namelijk verschillende invalshoeken in, wat leidt tot creatievere oplossingen en meer variatie van ideeën.

Een ander voorbeeld komt van het Boston Consulting Group-onderzoek, dat aantoont dat diverse managementteams 19% meer omzet genereren door innovatie dan gelijksoortige teams. Hierin wordt benadrukt dat diversiteit een cruciale rol speelt bij het bevorderen van innovatie en het aantrekken van een breder klantsegment.

25

Meer kans op hogere winstgevendheid, bij organisaties in de top 25% van genderdiversiteit.

19

Meer omzet generen door de cruciale rol van diversiteit op innovatie

Een gezonde diversiteit op de werkplek is dus niet alleen ethisch, maar ook een investering in het succes van een organisatie. Het draagt bij aan een veerkrachtige en innovatieve organisatie die beter gepositioneerd is om te concurreren en te gedijen in een snel veranderende wereld. In het volgende hoofdstuk zullen we dieper ingaan op de kracht van inclusieve culturen en individuele biases.

Starten met diversiteit

In de zoektocht naar een diverse en inclusieve werkplek is het niet genoeg om simpelweg verschillende mensen bij elkaar te brengen. De ware kracht van diversiteit komt pas tot uiting in een inclusieve cultuur, waarin elk individu zich gewaardeerd, gehoord en betrokken voelt, ongeacht hun achtergrond of kenmerken.

Een inclusieve cultuur gaat verder dan tolerantie; het omarmt de unieke perspectieven en bijdragen van elk teamlid. Dit bevordert een omgeving waarin innovatie gedijt, omdat mensen zich vrij voelen om nieuwe ideeën te delen en uit te dagen. Maar hoe bereiken we dit?

Het begint bij het erkennen en aanpakken van individuele biases, die diepgewortelde overtuigingen en onbewuste vooroordelen kunnen omvatten. Diversiteit begint bij een spiegel voor jezelf. Deze onzichtbare “onderstroom” kan onze oordelen en beslissingen beïnvloeden, zelfs als we dat niet bewust willen. Bewustwording van deze biases is de eerste stap naar verandering. 

Succesvolle Implementatie van Diversiteitsinitiatieven in jouw organisatie

Het bewustzijn van de waarde van diversiteit en inclusie is cruciaal, maar om daadwerkelijk impact te maken, moeten organisaties actief stappen ondernemen om diversiteit te bevorderen en inclusie te verankeren in hun bedrijfscultuur.

Concrete stappen voor leiders en medewerkers zijn essentieel. Dit omvat het opzetten van duidelijke diversiteitsdoelstellingen, het creëren van inclusieve wervings- en selectieprocessen, en het aanbieden van trainingen over biasbewustzijn. Leiders moeten het goede voorbeeld geven door diversiteit te omarmen en inclusieve gedragingen te bevorderen.

Het integreren van diversiteits- en inclusiebeleid in alle aspecten van de organisatie, van HR-processen tot strategische planning, is van vitaal belang. Dit zorgt ervoor dat diversiteit niet slechts een bijzaak is, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. Om jouw organisatie een handje te helpen hebben we daarom deze 7 praktische punten opgesteld om te starten in jouw organisatie:

7 praktisch startpunten voor managers en directieteams om diversiteit te verankeren in de bedrijfsvoering

Stappen naar succes

In onze zoektocht naar een meer diverse en inclusieve werkplek, kunnen we een gestructureerde aanpak volgen om het proces effectief te beheren. Deze aanpak kan worden onderverdeeld in twee belangrijke stappen: de focus op het individu en de focus op de organisatie.

Stap 1: De Focus op het Individu

De reis naar diversiteit en inclusie begint met een sterke nadruk op het individu. Organisaties kunnen een reeks workshopsessies opzetten, bijvoorbeeld maandelijks, om bewustzijn te creëren over het belang van diversiteit en inclusie. Deze sessies fungeren als leerplatforms waar medewerkers de kans krijgen om te begrijpen hoe individuele biases werken en hoe ze diversiteit actief kunnen omarmen. Het is van cruciaal belang dat deze sessies voor alle medewerkers toegankelijk zijn en dat iedereen wordt aangemoedigd om deel te nemen. Een belangrijke mijlpaal hierbij is het bereiken van minstens 70% betrokkenheid van medewerkers voordat de organisatie doorgaat naar grootschalige diversiteitsinitiatieven. Dit streefcijfer zorgt ervoor dat er een solide basis van bewustzijn en betrokkenheid is voordat de organisatie de volgende stappen onderneemt.

Stap 2: De Focus op de Organisatie

Nadat individueel bewustzijn is verhoogd en een aanzienlijk deel van de medewerkers actief deelneemt aan het diversiteitsdiscours, is het tijd om de organisatorische aspecten van diversiteit en inclusie aan te pakken. Dit omvat het ontwikkelen van inclusief beleid, het creëren van een bedrijfscultuur gebaseerd op respect en gelijkheid, en het implementeren van concrete acties om diversiteit te bevorderen. Deze tweede fase bouwt voort op de sterke basis van individueel begrip en betrokkenheid en stelt organisaties in staat om diversiteit en inclusie te verankeren als integrale elementen van hun bedrijfsstrategie. Het is een gecoördineerde aanpak die ervoor zorgt dat de inspanningen op zowel individueel als organisatorisch niveau hand in hand gaan, waardoor echte verandering en groei mogelijk worden.

Om jullie al op weg te helpen hebben we 7 praktische startpunten opgesteld voor managers en directieteams om diversiteit te verankeren in de bedrijfsvoering:

1

Inclusieve Wervingsprocessen

Implementeer objectieve wervingscriteria om vooroordelen te verminderen.

Voorbeeld: Gebruik gestandaardiseerde testen en competentiegerichte interviews om objectieve meetpunten te creëren bij het selecteren van kandidaten

Zorg voor diversiteit in wervingspanels om verschillende perspectieven te waarborgen.
Voorbeeld: Stel panels samen die vertegenwoordigers bevatten van verschillende afdelingen en achtergronden om een holistische beoordeling te waarborgen.

Ontwikkel partnerships met organisaties die zich inzetten voor divers talent.
Voorbeeld: Werk samen met lokale gemeenschapsorganisaties en universiteiten om toegang te krijgen tot diverse talentenpools.

2

Diversiteits- en Inclusietraining

Bied regelmatige training aan alle medewerkers over diversiteit en inclusie.
Voorbeeld: Organiseer workshops die de bewustwording vergroten en de noodzaak van inclusie benadrukken.

Zorg ervoor dat leidinggevenden specifieke training krijgen over het bevorderen van een inclusieve cultuur.
Voorbeeld: Implementeer leiderschapstrainingen die gericht zijn op het herkennen en aanpakken van onbewuste vooroordelen in managementbeslissingen.

3

Leiderschap en Cultuur

Laat leiders het goede voorbeeld geven en diversiteit in alle lagen van het bedrijf ondersteunen.

Voorbeeld: Leiders kunnen diversiteit benadrukken door actief deel te nemen aan inclusieve initiatieven en openlijk te communiceren over de waarde ervan.

Stimuleer een open dialoog over diversiteit en inclusie op alle niveaus.
Voorbeeld: Organiseer regelmatige bijeenkomsten waarin medewerkers vrijelijk hun ervaringen en ideeën over diversiteit kunnen delen.

4

Mentorprogramma’s

Implementeer mentorprogramma’s om de ontwikkeling van divers talent te bevorderen.

Voorbeeld: Koppel junior medewerkers aan ervaren mentoren met verschillende achtergronden om wederzijds begrip en groei te bevorderen.

Moedig cross-functionele mentoring aan om een diverse mix van ervaringen te bieden.
Voorbeeld: Creëer een mentorprogramma waarin medewerkers uit verschillende afdelingen elkaar ondersteunen, waardoor diversiteit in denken wordt gestimuleerd.

5

Inclusief beleid

Integreer diversiteit en inclusie in alle beleidsdocumenten en handboeken.
Voorbeeld: Voeg passages toe die de uitgangspunten en doelstellingen voor diversiteit en inclusie benadrukken in de bedrijfshandboeken en ethische code.


Zorg ervoor dat het beleid aangepast is aan verschillende behoeften, zoals flexibele werktijden en inclusieve communicatie
Voorbeeld: Geef managers de vrijheid om verschillende werkschema’s te faciliteren en zorg voor inclusieve communicatie met behulp van AI.

Creëer een duidelijk kader en gedeelde definitie van wat diversiteit is.
Voorbeeld: Maak een overzichtelijke one-pager waarin de definitie van diversiteit duidelijk naar voren komt. Denk hierbij breder dan enkel etniciteit, geslacht of scholingsniveau, maar ook aan karaktereigenschappen of expertises

6

Meetbare Doelstellingen

Stel meetbare doelen voor diversiteit en inclusie op en evalueer regelmatig de voortgang.
Voorbeeld: Zet specifieke doelen zoals het vergroten van het percentage vrouwen in leidinggevende posities en verwerk deze doelstellingen in de verantwoordelijkheden van de manager(s).

Communiceer transparant over de resultaten en pas strategieën aan indien nodig.
Voorbeeld: Publiceer regelmatig diversiteitsrapporten en gebruik ‘bottom-up’ feedback om aanpassingen aan het beleid te maken, in plaats van te varen op de conclusies van de managers.
7

Diverse Vertegenwoordiging op Alle Niveaus

Zorg voor diversiteit in leiderschapsposities en bestuursraden.
Voorbeeld: Implementeer programma’s om divers talent te ontwikkelen en aan te moedigen doorstroom naar leidinggevende functies.

Faciliteer een omgeving waarin diverse medewerkers kunnen doorgroeien naar hogere functies.
Voorbeeld: Bied trainingen en mentorprogramma’s aan om medewerkers te ondersteunen bij hun loopbaanontwikkeling, ongeacht hun achtergrond.

Door deze praktische stappen te integreren, kunnen managers een organisatiecultuur bevorderen waarin diversiteit en inclusie niet alleen worden omarmd als een beleidsinitiatief, maar als een onmisbare pijler van het bedrijfssucces. Het is essentieel dat deze maatregelen worden afgestemd op de specifieke behoeften en context van de organisatie.

Start met diversiteit in jouw organisatie

Bij Hulshof staan we klaar om u te ondersteunen in de beweging naar een diverse en inclusieve organisatie. Als partner kunnen wij helpen bij het vormgeven van beleid en de praktische invulling hiervan. Samen kunnen we maatwerkoplossingen ontwikkelen die niet alleen de bewustwording vergroten, maar ook concrete acties mogelijk maken om diversiteit te omarmen en inclusie te bevorderen. We hebben kant-en-klare workshops liggen en een borgingsprogramma’s om gedrag te borgen.

U kunt contact met ons opnemen via de knop hieronder. Laten we samen werken aan een toekomst waarin diversiteit en inclusie de norm zijn, waar elk individu de kans krijgt om te schitteren, en waar bedrijven gedijen door de kracht van hun verschillen. Samen kunnen we die impact maximaliseren.

Neem contact op