Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Hulshof TCP. Hulshof TCP is gevestigd in Zeist aan de Utrechtseweg 82. Het KvK-nummer van Hulshof TCP is: 27283740. Hulshof TCP is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij Hulshof TCP willen wij als organisatie aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Ook vinden wij het belangrijk om jou, als gebruiker van de diensten van Hulshof TCP, informatie te geven over:

 • de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • de manier waarop wij dat doen;
 • de gronden waarop wij persoonsgegevens van jou verwerken;
 • de verstrekking van gegevens aan anderen;
 • hoe lang wij jouw gegevens bewaren;
 • hoe wij deze gegevens beveiligen.

Daarnaast willen wij je via deze privacyverklaring informeren over jouw rechten. Bij Hulshof TCP vinden wij het belangrijk dat de dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Tot slot willen wij je laten weten bij wie je terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten. Wij vragen je deze informatie goed door te lezen.

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor jou betekent dit dat die informatie direct over jou gaat of deze informatie naar jou te herleiden is. Dit kan bijvoorbeeld over jouw naam, geboortedatum en adres gaan, maar ook jouw personeelsnummer, zakelijke e-mailadres of zakelijke telefoonnummer is een persoonsgegeven.

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met jouw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een heel ruim begrip.

Handelingen die in ieder geval vallen onder het verwerken van persoonsgegevens, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

 

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens van jou?

Hulshof TCP verwerkt persoonsgegevens omdat je:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • gegevens hebt achtergelaten in een van haar vestigingen of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, website, telefoon;
 • een zakelijke relatie hebt met Hulshof TCP;
 • solliciteert bij Hulshof TCP;

 

Doeleinden waarop Hulshof TCP gegevens van jou verwerkt

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Het kunnen aanbieden van (gepersonaliseerde) advertenties, reclame en informatie op de website;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

 

Gronden waarop Hulshof TCP gegevens van jou mag verwerken

Wij verwerken jouw gegevens om een of meerdere van de volgende redenen. Deze zijn in de wet genoemd: 

 • de gegevens zijn nodig om te kunnen beslissen of wij een overeenkomst met jou willen aangaan;
 • de gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst;
 • de gegevens zijn voor ons nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht (denk bijvoorbeeld aan het correct afdragen van belastingen of de identificatieplicht);
 • de gegevens zijn nodig omdat wij daar als organisatie een gerechtvaardigd belang bij hebben (denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin de verwerking noodzakelijk is om reguliere bedrijfsactiviteiten uit te voeren of ondersteunen) of;
 • wij hebben jouw duidelijke en ondubbelzinnige toestemming voor bepaalde handelingen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hulshof TCP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Trainees persoonlijke training en coaching

Binnen Hulshof TCP zullen de volgende gegevens van de trainees van persoonlijke coaching worden verwerkt:

 • Naam, voornamen, adres, postcode, woonplaats, personeelsnummer, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Het kunnen aanbieden van (gepersonaliseerde) advertenties, reclame en informatie op de website;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening.

 

Trainees groepstraining en coaching

Binnen Hulshof TCP zullen de volgende gegevens van trainees van groepstrainingen worden verwerkt:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Het kunnen aanbieden van (gepersonaliseerde) advertenties, reclame en informatie op de website;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening.

 

Zakelijke relatie

Binnen Hulshof TCP zullen de volgende gegevens van zakelijke relaties worden verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Het kunnen aanbieden van (gepersonaliseerde) advertenties, reclame en informatie op de website;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

 

Trainers

Binnen Hulshof TCP zullen de volgende gegevens van trainers worden verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, adres, postcode, woonplaats, kopie van legitimatie, bankgegevens, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

 

Sollicitanten

Binnen Hulshof TCP zullen de volgende gegevens van sollicitanten worden verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te kunnen communiceren, zoals jouw e-mailadres;
 • gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens betreffende de aard en inhoud van jouw huidige baan, en gegevens over de beëindiging van die huidige baan;
 • gegevens over de aard en inhoud van de vorige banen die je hebt gehad en over de beëindiging van die banen;
 • andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn;
 • andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

 • De beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;
 • De afhandeling van de door jou in het kader van het sollicitatietraject gemaakte onkosten;
 • De interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
 • De uitvoering of toepassing van een wet.

 

Websitebezoekers

Binnen Hulshof TCP zullen de volgende gegevens van websitebezoekers, die via het contactformulier worden verstuurd, worden verwerkt:

 • Naam en e-mailadres, gegevens die verstrekt worden door de websitebezoeker binnen het overige formulier.

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

 • Om het contact te onderhouden met indiener van de gegevens;
 • Afhandeling van vragen en/of opmerkingen;
 • Goede en efficiënte dienstverlening.

 

Verantwoordelijke en verwerker

Hulshof TCP, gevestigd aan Geestbrugweg 60, 2281 CN te Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die aan Hulshof TCP worden overlegd zijn in principe voor de eigen bedrijfsvoering in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de doelen waarvoor deze gegevens door ons zijn verkregen. Ook kan Hulshof TCP bij de verwerking van je gegevens andere partijen inschakelen. Voor zover die andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van Hulshof TCP, doen zij dat als verwerker en heeft Hulshof TCP met die partijen een overeenkomst gesloten. Voor zover die andere partijen de doeleinden en middelen voor het verwerken van gegevens zelf bepalen, doen zij dat als verantwoordelijke. Dit betekent ook dat zij een grondslag moeten hebben om je gegevens te mogen verwerken. Hulshof TCP is niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens door die partijen. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die er zijn nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijvoorbeeld wanneer er een juridische procedure loopt of is aangekondigd en wij ons moeten kunnen verweren).

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Bij het bewaren van persoonsgegevens kan Hulshof TCP persoonsgegevens uitwisselen. Deze persoonsgegevens zullen slechts in het kader van de dienstverlening worden uitgewisseld. Derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de doeleinden hierboven vermeld. Hulshof TCP zal tevens persoonsgegevens aan derden verstrekken wanneer aan een wettelijke verplichting moet voldaan worden. Hulshof TCP zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.Uw rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (let wel: in sommige gevallen is het verwijderen van persoonsgegevens niet mogelijk door wettelijke verplichting, in verband met de uitvoering van de overeenkomst of een gerechtvaardigd belang. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hulshof TCP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@hulshoftcp.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hulshof TCP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Hulshof TCP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via office@hulshoftcp.com.

 

Contactpersoon:

Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met:

Office

office@hulshoftcp.com

 

Datum en aanpassing van de privacyverklaring 

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Deze privacyverklaring is als laatst geüpdatet op 10-06-2022.